algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Wij bieden u als gebruiker, licentiehouder of wederverkoper de augmented reality-toepassing VEEWAR, applicatieprogrammeringsinterfaces (“API’s”) en andere gerelateerde middelen, diensten, kenmerken en functionaliteiten. De verzameling van al uw content, met inbegrip van de digitale inhoud en de referentiefoto’s, wordt aangeduid als “Content van derden”. Bij het toevoegen van content is het belangrijk dat u te allen tijde locaties, intellectuele eigendomsrechten, privacy en de rechten van derden respecteert.

1. Voorwaarden

1.1. De Voorwaarden zijn van toepassing tussen u en MultiMediaMarkers B.V., Tjalk 12, 9606 RD, Kropswolde, Nederland. Kamer van Koophandel nummer 64792560. E-mail: info@multimediamarkers.com. Ontwikkelaar en eigenaar van AR-platform VEEWAR en tevens handelend onder de handelsnaam VEEWAR.

Door gebruik te maken van de Diensten in welke vorm dan ook, met welke technologische middelen en waar u zich ook bevindt, gaat u een overeenkomst met ons aan en accepteert u deze Voorwaarden en alle wettelijke kennisgevingen die MultiMediaMarkers mag plaatsen en alle wijzigingen die MultiMediaMarkers implementeert en aan u doorgeeft. U dient deze Voorwaarden op een permanente gegevensdrager op te slaan – voor latere controle – en af te drukken voordat u de Diensten gaat gebruiken.

1.2. U mag de Diensten alleen gebruiken als u 13 jaar of ouder bent. Als u tussen 13 en 18 jaar oud bent, dient u deze Voorwaarden te lezen samen met uw wettelijke voogd(en), die toestemming moet geven voor dergelijke toegang/gebruik.

1.3.  Als u namens een bedrijf handelt, erkent u dat u wettelijk gerechtigd bent om uw bedrijf te vertegenwoordigen wanneer u deze Voorwaarden accepteert.

1.4.  Bij deze Algemene Voorwaarden behoren, indien van toepassing, ook de bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden App Development. Deze zijn te vinden op https://veewar.com/av-app-development en kunnen op verzoek worden toegezonden.

2.  Resellers / licentiehouders / gebruikers

2.1. Om toestemming te krijgen en te behouden voor het publiceren van Content van Derden en om andere Diensten te verkrijgen, dient u over een Licentie te beschikken en dient de betreffende Content van Derden te voldoen aan alle vereiste (technische) voorwaarden. Goedkeuring voor publicatie vereist bovendien dat het verzoek daartoe alle vereiste informatie bevat zoals vermeld in het formulier voor het verzoek tot publicatie in het CMS, dat u automatisch wordt verstrekt tijdens het publicatieproces.

2.2.. VEEWAR heeft het recht om, naar eigen goeddunken, een licentie of gebruiker te weigeren.

2.3. Beëindiging van (de onderdelen van) een overeenkomst met u leidt tot de automatische beëindiging van uw Licentie en herroeping van de goedkeuring(en) voor publicatie.

2.4. Informatie over u

Als onderdeel van het registratieproces of als onderdeel van het voortgezette gebruik van de Diensten kan het zijn dat u informatie over uzelf moet verstrekken. U zult nauwkeurige, correcte en actuele informatie verstrekken. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account, inclusief uw wachtwoorden. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op of via uw account plaatsvinden.

3. Marketing en distributie

3.1. Op verzoek voor publicatie geeft de Licentiehouder toestemming en opdracht aan VEEWAR, welke opdracht VEEWAR na goedkeuring voor publicatie accepteert: (i) de digitale inhoud op de markt te brengen; (ii) de digitale inhoud namens de Licentiehouder aan Gebruikers ter beschikking te stellen, bijv. (iii) namens u orders voor toegang tot de Digitale Inhoud te verkrijgen van Gebruikers; (iv) Gebruikers toe te staan en in sublicentie te geven voor toegang tot en gebruik van (kopieën van) de Digitale Inhoud; (v) de Digitale Inhoud te gebruiken om Gebruikers in staat te stellen inhoud te plaatsen of weer te geven; (vi) kopieën van de Digitale Inhoud te maken, deze te formatteren en anderszins voor te bereiden voor levering aan Gebruikers; en (vii) de Digitale Inhoud te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot schermafbeeldingen en uittreksels daarvan, handelsmerken en logo’s die daarmee verband houden, voor promotionele doeleinden.

3.2. De Licentiehouder verleent VEEWAR een persoonlijke, niet-overdraagbare, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om (i) de naar het CMS geüploade Referentiebeelden op te slaan en te verwerken voor zover dat nodig is om de Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden te leveren en (ii) de publicatie van de bijbehorende Digitale Inhoud op een ondersteund mobiel apparaat mogelijk te maken wanneer de Gebruiker de printkopie of andere (digitale) reproductie van een Referentiebeeld via het CMS bekijkt; en (iii) kopieën te maken van, formaat te maken en anderszins Referentiebeelden voor te bereiden voor levering aan Gebruikers ten behoeve van het bekijken van de bijbehorende Digitale Inhoud.

3.3. VEEWAR zal de hosting- en publicatiedienst voor elke Marker verzorgen voor een vooraf bepaalde periode nadat de Marker door U is gepubliceerd.

3.4. De Licentiehouder erkent en gaat hiermee akkoord: (i) de Licentiehouder uitsluitend verantwoordelijk is voor enige Content van Derden en alle claims en aansprakelijkheden met betrekking tot de Content van Derden; (ii) VEEWAR’s inspanningen gericht op marketing en het beschikbaar stellen van de Content van Derden aan Gebruikers worden uitgevoerd namens de Licentiehouder; en (iii) de relatie van de Licentiehouder met VEEWAR niet-exclusief is.

4. Diensten

4.1. U gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de Diensten van tijd tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen kunnen onder meer bestaan uit bug fixes, patches, gewijzigde functionaliteiten, nieuwe versies van het CMS en/of wijzigingen in de Optionele Diensten, faciliteiten en/of ondersteuning.

4.2. U begrijpt en accepteert dat wij gelieerde bedrijven kunnen betrekken bij het leveren van de Diensten aan u.

4.3. VEEWAR levert de Diensten en alle Facultatieve Diensten met redelijke zorg en vaardigheid. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn”. VEEWAR zal altijd haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat haar Diensten goed presteren en geen gebreken bevatten. Maar in geen geval zijn we verplicht om u te voorzien van correcties van de Diensten als er gebreken in de Diensten optreden.

4.4. U stemt ermee in dat wij u schriftelijke of elektronische berichten kunnen verstrekken (bijvoorbeeld per e-mail, reguliere post, SMS, MMS, social media-berichten of postings).

5.  Gebruik van de Diensten

5.1. U bent verantwoordelijk voor alle content die u uitwisselt, verstrekt of uploadt, ongeacht of u verbinding maakt met het CMS of niet. U dient altijd op de hoogte te zijn van en voorzichtig te zijn met de context en de omgeving waarin u content uitwisselt, aanlevert of uploadt. Content van derden moet altijd voldoen aan de volgende voorwaarden: (i) volledige naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en, meer in het bijzonder, dat het geen materiaal bevat dat beledigend, vernederend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of anderszins verwerpelijk is of materiaal van andere werken die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten, met uitzondering van wettelijk toegestane uittreksels; (ii) Content van derden mag geen malware, kwaadaardige of schadelijke code, programma of andere interne componenten bevatten die andere software, hardware, gegevens of diensten zouden kunnen beschadigen, vernietigen of nadelig beïnvloeden; (iii) als de Inhoud van Derden links bevat naar andere websites, inhoud of bronnen, moet u ofwel eigenaar zijn van (de intellectuele eigendomsrechten op) al deze inhoud of toestemming hebben van de eigenaar van de inhoud om deze te gebruiken in uw Inhoud van Derden; (iv) als de Inhoud van Derden pornografisch, obsceen, beledigend, gewelddadig of enig ander expliciet materiaal bevat dat schadelijk kan zijn voor personen onder de leeftijd van 18 jaar, zult u ervoor zorgen dat deze Inhoud van Derden niet wordt bekendgemaakt aan of toegankelijk is voor gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar. Voordat u Gebruikers toegang geeft tot Inhoud van Derden, dient u dit te doen: (a) hen adequaat waarschuwen dat de Inhoud van Derden het genoemde schadelijke materiaal bevat, (b) hun leeftijd controleren, (c) de toegang blokkeren als de Gebruikers jonger zijn dan 18 jaar; en (d) zich onthouden van het verzamelen of anderszins verzamelen van informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.

5.2. U zult zich onthouden van het (her)verkopen, verhandelen, leasen, verhuren, uitlenen en distribueren van de Diensten, tenzij wij anders overeenkomen en dergelijke activiteiten onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden. U mag de Diensten niet wijzigen, kopiëren of afgeleide werken maken op basis van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. U hebt het recht om te allen tijde te stoppen met het publiceren van Content van derden.

5.4. Als onderdeel van de Services kan VEEWAR u API’s verstrekken om een koppeling te maken tussen de Content van Derden en de Services. Het gebruik van een door VEEWAR geleverde API is onderworpen aan deze Voorwaarden. Wanneer een gelieerd bedrijf u een API ter beschikking stelt als onderdeel van de Services, kan dit bedrijf andere of aanvullende voorwaarden hanteren die u bij het gebruik van de API accepteert. Als u een API gebruikt om de gegevens van een Gebruiker te verwerken, erkent u en stemt u ermee in dat u die gegevens alleen zult verwerken met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker en alleen wanneer, en alleen voor de beperkte doeleinden waarvoor de Gebruiker u toestemming heeft gegeven.

6.  Vergoedingen voor de licentie en het betalingsbeleid

6.1.  Prijzen

Onze prijzen worden op aanvraag verstrekt en zijn afhankelijk van de gekozen licentie. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief belastingen en andere heffingen.

Wij behouden ons het recht voor om de gevraagde prijzen en de in rekening gebrachte kosten te allen tijde aan te passen.

6.2.  Pakketten

Sommige van onze diensten worden in rekening gebracht met eenmalige, (prepaid) pakketten. Andere Diensten (licenties) worden maandelijks in rekening gebracht voor een periode van minimaal 12 maanden en kunnen variëren in aantal scans en seats.

6.3 Betalingsbeleid

Door gebruik te maken van de Diensten en de toepasselijke crediteringen of servicekosten te accepteren, erkent u dat u deze kosten aan ons betaalt in overeenstemming met onze betalingsvoorwaarden.

6.3.1. Alle door u verschuldigde bedragen zijn ofwel onmiddellijk volledig verschuldigd door gebruik te maken van de betaalmethoden die u online op onze website ter beschikking worden gesteld, ofwel binnen vijftien (15) dagen na levering van de VEEWAR-factuur zonder aftrek of schuldvergelijking. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle huidige of toekomstige verkopen, gebruik, accijnzen of andere soortgelijke belastingen die van toepassing zijn. Vergoedingen betaald voor Diensten zijn niet restitueerbaar, behalve in het geval van beëindiging wegens het niet leveren van de overeengekomen diensten door VEEWAR, in welk geval VEEWAR u de vooruitbetaalde bedragen zal terugbetalen voor Diensten die niet zijn verleend vanaf de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging. Als u krediet aanvraagt of VEEWAR uw identiteit niet kan verifiëren, dan machtigt u VEEWAR om informatie over u te verkrijgen van handels- en bankreferenties, externe bronnen voor kredietrapportage, consumentenkredietagentschappen en andere kredietbronnen die redelijkerwijs noodzakelijk kunnen zijn.

6.3.2. Wij kunnen u een rente van 1,5% per maand (of de hoogste wettelijk toegestane rente, indien deze lager is) in rekening brengen voor alle laattijdige betalingen.

6.4 Tijdelijke schorsing

6.4.1.. In het algemeen. Wij kunnen u of een gebruiker het recht op toegang tot of gebruik van een deel of alle van de diensten onmiddellijk na kennisgeving aan u opschorten als:

(a) uw gebruik van of registratie voor de Diensten (i) een veiligheidsrisico vormt voor de Diensten, (ii) een nadelige invloed kan hebben op de Diensten of de systemen of de Inhoud van een andere VEEWAR-klant, (iii) ons, onze filialen of een derde partij kan onderwerpen aan aansprakelijkheid, of (iv) frauduleus kan zijn;

(b) u deze Overeenkomst schendt, ook als u meer dan zeven (7) dagen in overtreding bent met uw betalingsverplichtingen; of

(c) u heeft uw activiteiten in de normale gang van zaken gestaakt, een cessie gedaan ten gunste van schuldeisers of een soortgelijke vervreemding van uw activa, of bent het onderwerp geworden van een faillissement, reorganisatie, liquidatie, ontbinding of een soortgelijke procedure.

6.4.2. Gevolgen van de opschorting. Indien wij uw recht op toegang tot of gebruik van een deel of het geheel van de Diensten opschorten:

(a) blijft u verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten die u hebt gemaakt tot aan de datum van de opschorting;

(b) blijft u verantwoordelijk voor alle toepasselijke vergoedingen en kosten voor alle Diensten waartoe u toegang blijft hebben, evenals vergoedingen en kosten voor taken die na de datum van opschorting zijn voltooid; en

(c) we zullen uw inhoud niet wissen als gevolg van uw schorsing, behalve zoals elders in deze Overeenkomst vermeld.

(d) VEEWAR heeft het recht om u extra kosten in rekening te brengen en aanvullende voorwaarden te vragen waaraan moet worden voldaan voordat de Diensten na een opschorting weer in gebruik worden genomen.

7.  Intellectuele eigendomsrechten

7.1. U erkent en gaat ermee akkoord dat VEEWAR alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, in en op de Diensten bezitten. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten blijven uitsluitend bij VEEWAR. Omgekeerd blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content van Derden uitsluitend bij u of uw licentiehouders, met inachtneming van de artikelen in deze clausule.

7.2. VEEWAR verleent u een wereldwijd, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om het CMS te gebruiken voor de ontwikkeling en/of publicatie van Content van Derden, onder de volgende beperkingen: (i) de licentie heeft alleen betrekking op die delen van het CMS die VEEWAR aanduidt als zijnde bestemd voor de ontwikkeling of publicatie van Inhoud van Derden en u zult het betreffende CMS-gebied alleen voor dat doel gebruiken; (ii) u mag de broncode van de software die VEEWAR of haar licentiehouders aan u ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van Inhoud van Derden voor publicatiedoeleinden niet reverse-engineeren, decompileren of anderszins (proberen) te extraheren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; en (iii) u zult geen (sub)licentie verlenen of beveiligingsrechten vestigen met betrekking tot de betreffende CMS-onderdelen.

7.3. Omgekeerd verleent u VEEWAR een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Content van Derden openbaar te maken en te verveelvoudigen met als doel VEEWAR in staat te stellen haar contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Deze licentie omvat, maar is niet beperkt tot, het recht om: (i) de Inhoud van Derden te gebruiken voor administratieve en demonstratiedoeleinden in verband met de marketing ervan; (ii) de Inhoud van Derden te verspreiden onder Gebruikers; (iii) de Inhoud van Derden te gebruiken om verbeteringen aan te brengen; (iv) de Inhoud van Derden op te slaan en te verwerken voor zover dat nodig is om de Diensten aan te bieden. Wanneer u content uploadt, verleent u ons het recht om dergelijke Referentiebeelden te verwerken voor zover dat nodig is voor het leveren van de Services aan onze Gebruikers en garandeert u dat deze toestemming de toestemming van andere rechthebbenden op dergelijke Referentiebeelden of onderliggende content omvat.

7.4. Indien u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van VEEWAR of van andere derden, kan VEEWAR, naar eigen goeddunken, de toegang tot en het gebruik van de Diensten beëindigen, opschorten of ontzeggen.

8. Privacy

8.1. VEEWAR verklaart dat het in overeenstemming is met de Privacy Policy die te vinden is op: www.multimediamarkers.com/privacypolicy-apps en www.multimediamarkers.com/privacy-policy.  Omgekeerd, door het aangaan van een overeenkomst met VEEWAR, aanvaardt u uitdrukkelijk de Privacy Policy.

8.2. Met betrekking tot het verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken van de persoonsgegevens van een Gebruiker, met inbegrip van onder andere locatiegegevens in verband met het gebruik van de Content van derden door de Gebruiker: (i) u begrijpt en erkent dat u, als verantwoordelijke partij, de verantwoordelijke bent voor de verwerking van deze gegevens; (ii) u en de door u geleverde Inhoud van derden moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken van de persoonlijke informatie of gegevens van de Gebruiker, alsmede zijn locatiegegevens door of in verband met de Inhoud van derden. Bovendien moet het gebruik van locatiegegevens of persoonlijke informatie of gegevens uitsluitend worden beperkt als dit nodig is om functies of functionaliteit voor de Content van derden te bieden; (iii) u dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonlijke informatie of gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, alsmede tegen enige vorm van onwettige verwerking; en (iv) u bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle toestemmingen op basis van verklaringen of handelingen om instemming van de Gebruiker te verkrijgen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij eisen ook dat u toestemming van de Gebruiker verkrijgt voordat u zijn locatiegegevens op enigerlei wijze verzamelt, verwerkt, verzendt of anderszins gebruikt. Als een toestemming wordt geweigerd of ingetrokken, mag de inhoud van de derde partij geen persoonlijke informatie of gegevens van de gebruiker of locatiegegevens verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken of andere handelingen verrichten waarvoor de toestemming van de gebruiker is geweigerd of ingetrokken.

9. Garanties en schadeloosstellingen

9.1. U verklaart en garandeert dat: (i) uw gebruik van de Diensten in strikte overeenstemming is en zal zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, plaatselijke wet- en regelgeving); (ii) u het recht heeft om deze overeenkomst aan te gaan, de Inhoud van derden te reproduceren en openbaar te maken en VEEWAR te machtigen om de Inhoud van derden op de markt te brengen en te distribueren onder Gebruikers; (iii) uw gebruik van de Diensten geen inbreuk zal maken op of misbruik zal maken van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

9.2. Voor zover toegestaan door de wet, erkent u en stemt u ermee in VEEWAR, de aan haar gelieerde bedrijven, haar contractanten, haar licentiehouders en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en te vrijwaren tegen alle claims en kosten, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit claims van derden, schendingen van uw overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming die betrekking hebben op uw activiteiten als wederverkoper. Onder “Toepasselijke wet- en regelgeving” vallen wet- en regelgeving in alle rechtsgebieden waarin uw Content van derden kan worden aangeboden of beschikbaar kan worden gesteld.

9.3. U vrijwaart ons van en stelt ons schadeloos voor alle claims van derden dat de Content van derden in strijd is met (internationale) wet- en regelgeving, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of anderszins als onrechtmatig wordt beschouwd.

9.4. Voor alle duidelijkheid, het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de door U onder deze Voorwaarden verstrekte vrijwaring niet van toepassing is voor zover derden beweren dat de door VEEWAR aan U verstrekte Diensten inbreuk maken op de octrooirechten of andere intellectuele eigendomsrechten van die derde partij.

10. Aansprakelijkheid en garanties van VEEWAR

10.1. VEEWAR levert de Diensten en alle Facultatieve Diensten met redelijke zorg en vaardigheid. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals ze beschikbaar zijn”. VEEWAR wijst alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, en met inbegrip van garanties: (i) van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk; en garanties dat (ii) de Diensten vrij zijn van fouten of dat de toegang daartoe ononderbroken is; en (iii) de inhoud of andere informatie verkregen via de Diensten correct en betrouwbaar is.

10.2. U stemt ermee in dat noch VEEWAR, noch de aan haar gelieerde ondernemingen, leveranciers of haar licentiehouders aansprakelijk zijn jegens u voor enige vorm van schade of verlies die door u of derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de Diensten kan worden geleden. Tenzij en voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van VEEWAR, aanvaardt VEEWAR geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte en gevolgschade en bedrijfsschade, verlies door onderbreking van het gebruik van de Diensten of het verlies of de beschadiging van gegevens die zijn verkregen of gebruikt via de Diensten, hetzij op basis van een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins voortvloeiend uit of verband houdend met de Diensten, zelfs indien VEEWAR of haar gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders op de hoogte zijn of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval zal de maximale totale aansprakelijkheid van VEEWAR, haar gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders voor enige en alle schade die voortvloeit uit de Diensten, een terugbetaling zijn van het bedrag dat u aan VEEWAR heeft betaald, indien van toepassing.

11. Beëindiging

11.1. U heeft het recht om elke overeenkomst met VEEWAR op elk moment te beëindigen door uw Licentie op te schorten of te verwijderen (indien van toepassing). Betalingen zijn echter wel verschuldigd voor de resterende periode van de licentie zoals overeengekomen.

11.2. VEEWAR is gerechtigd de overeenkomst met u geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien VEEWAR daartoe op grond van de wet of op last van een bevoegde instantie verplicht is;

11.3. Beëindiging wegens inbreuk. Elke partij heeft het recht om deze overeenkomst te beëindigen indien de andere partij een verklaring, garantie, convenant of overeenkomst die zij in het kader van deze overeenkomst is aangegaan, materieel schendt of anderszins niet voldoet aan een van haar materiële verplichtingen in het kader van deze overeenkomst, welke schending of niet-nakoming niet is verholpen. De overtredende partij heeft de volgende tijd om een dergelijke schending te verhelpen: (i) zestig (60) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de andere partij als een dergelijke schending binnen een dergelijke periode van zestig (60) dagen kan worden hersteld, of (ii) een redelijke termijn als een dergelijke schending niet binnen een dergelijke periode van zestig (60) dagen kan worden hersteld, maar (a) de schending wel kan worden hersteld, (b) de inbreukmakende partij begint binnen een dergelijke periode van zestig (60) dagen een herstel te bewerkstelligen, en (c) de inbreukmakende partij streeft een dergelijke herstelmaatregel ijverig na.

11.4. Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of insolventie. Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen: (i) indien de andere partij haar bedrijfsactiviteiten staakt of op andere wijze beëindigt of (ii) indien de andere partij insolvent wordt of bescherming zoekt in het kader van een faillissement, curatele, trustakte, crediteurenakkoord, gerechtelijk akkoord of vergelijkbare procedure, of indien een dergelijke procedure tegen de andere partij wordt aangespannen en niet binnen dertig (30) dagen wordt ontslagen.

11.5. Beëindiging door VEEWAR. VEEWAR kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen voor het gemak, om welke reden dan ook of zonder reden, met ingang van 90 dagen nadat de andere partij schriftelijk in kennis is gesteld van haar voornemen om de Overeenkomst te beëindigen.

11.6. Beëindiging van de Overeenkomst door VEEWAR is met onmiddellijke ingang van kracht. Wij zullen uw accountinformatie opslaan voor een redelijke hoeveelheid tijd die nodig is voor administratieve doeleinden. We zullen Gebruikers ook toegang geven tot de Content van derden voor een periode van ten minste negentig (90) dagen na beëindiging, indien de overeengekomen licentievoorwaarden dit toestaan, zodat U uw Gebruikers tijdig op de hoogte kunt stellen, behalve in het geval van beëindiging door VEEWAR wegens schending zoals genoemd in 11.3 of onder wettelijke verplichting zoals genoemd in 11.2.

11.7. U begrijpt en aanvaardt dat U bij beëindiging van de Overeenkomst, met uitzondering van een Beëindiging door U voor Schending zoals vermeld in 10.3, het gebruik van de Diensten onmiddellijk zult moeten stopzetten en dat U alle openstaande facturen onmiddellijk zult vereffenen. U begrijpt dat alle ongebruikte credits onmiddellijk zullen vervallen en niet-terugbetaalbaar zullen worden bij beëindiging van de Overeenkomst.

11.8. Alle artikelen van de Overeenkomst die bedoeld zijn om na de beëindiging te blijven bestaan, van nature of omdat dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is voorzien, blijven bestaan. Deze artikelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, artikelen met betrekking tot intellectueel eigendom, vrijwaringsclausules, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid en toepasselijk recht. U erkent en stemt ermee in dat – ongeacht de reden van beëindiging – de Referentiebeelden in overeenstemming met 3.2 op onze systemen opgeslagen en verwerkt blijven.

12. Diversen

12.1. Op deze Voorwaarden en het gebruik van de Diensten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen hierover zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Groningen, Nederland.

12.2. Indien een artikel van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat artikel worden geïnterpreteerd als een weergave van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen. Ondanks de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijk artikel blijven alle andere artikelen onverminderd van kracht.

12.3. U stemt ermee in dat indien VEEWAR geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt, dit geen formele afstand van de rechten van VEEWAR inhoudt.

12.4. VEEWAR gaat ermee akkoord dat als U geen wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt, dit geen formele verklaring van afstand van Uw rechten inhoudt.

12.5. Wij kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving aan u onze rechten uit hoofde van een overeenkomst met u overdragen. U mag uw rechten uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen aan een andere partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VEEWAR. VEEWAR is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder maar niet beperkt tot de voorwaarde dat uw opvolgende partij instemt met en akkoord gaat met de artikelen van de Overeenkomst.

12.6. Het is u alleen toegestaan om van deze Voorwaarden af te wijken na voorafgaande schriftelijke toestemming met ons.

13.  Wijzigingen

13.1. VEEWAR behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, elk onderdeel van de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Huidige versies van deze Voorwaarden zullen beschikbaar worden gesteld via VEEWAR.com/AV en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

13.2. Het is uw verantwoordelijkheid om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Het blijven gebruiken van of toegang hebben tot de Diensten na het plaatsen van eventuele wijzigingen in de Voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

13.3.  VEEWAR kan nieuwe Diensten aanbieden en/of bestaande Diensten wijzigen. Dergelijke nieuwe en/of gewijzigde Diensten zijn onderworpen aan deze Voorwaarden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MultiMediaMarkers verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@multimediamarkers.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

MultiMediaMarkers verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– MultiMediaMarkers analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

MultiMediaMarkers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 5 jaar na laatste contact.

Delen met anderen

MultiMediaMarkers verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

MultiMediaMarkers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MultiMediaMarkers gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@multimediamarkers.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MultiMediaMarkers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
www.multimediamarkers.com
+31 50 203 19 10
Postbus 201
9600 AE Hoogezand

Beveiliging

MultiMediaMarkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@multimediamarkers.com.

Aanvullende voorwaarden voor de VEEWAR App Development Service

Als onderdeel van onze diensten kunnen wij u onze VEEWAR App Development Services aanbieden. Om gebruik te kunnen maken van onze VEEWAR App Development Services wordt een aparte VEEWAR App Development Service Overeenkomst (de “Overeenkomst”) gesloten tussen U en VEEWAR. De volgende voorwaarden vormen een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn van toepassing op elk gebruik van de VEEWAR App Development Service. De VEEWAR App Development Service omvat, maar is niet beperkt tot, VEEWAR die u een “Custom-made App” of “White-label App” aanbiedt die door VEEWAR voor u is ontwikkeld.

1.  Definities

In aanvulling op de elders in deze Overeenkomst gedefinieerde termen, hebben de gebruikte termen met een hoofdletter de respectievelijke betekenissen die hieronder worden vermeld:

1.1. “VEEWAR App”: De “VEEWAR App” is de eigen app van VEEWAR, gepubliceerd in diverse app stores.

1.2. “Custom-made App” of “White-label App”: VEEWAR ontwikkelt en levert ter goedkeuring een merkapplicatie. VEEWAR neemt de branding op volgens uw instructies voorzover de White-label App dit toestaat.

1.3.  “Associated Content” betekent die delen van de digitale inhoud die door u zijn gekoppeld aan een referentiebeeld in het VEEWAR CMS.

1.4.  “Ingangsdatum” verwijst naar de datum waarop u de afzonderlijke VEEWAR App Development Service Agreement met ons aangaat.

2.  “Custom-made App” of “White-label App”

2.1. Binnen een tussen U en VEEWAR afgesproken termijn ontwikkelt en levert VEEWAR een merkapplicatie (conform uw brandinginstructie) voor uw goedkeuring.

2.2. De App zal de tekst “Powered by VEEWAR” bevatten.

2.3. Na uw goedkeuring van de App zal VEEWAR de .APK en .IPA bestanden aanleveren om te uploaden naar de Apple App Store en Google Play Store.

2.4. VEEWAR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het goedkeuringsproces van de app in de app stores. VEEWAR zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het proces met de nodige zorg wordt ingevoerd. VEEWAR zal (op verzoek) het proces ondersteunen op basis van een inspanningsverplichting. U bent zich ervan bewust en erkent dat het goedkeuringsproces kan leiden tot afwijzingen en vertragingen. U gaat ermee akkoord dat noch VEEWAR, noch de aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of haar licentiehouders aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade of verlies die door u of derden direct of indirect kan worden geleden als gevolg van vertragingen in het goedkeuringsproces.

3.  Gebruiksvoorwaarden; Privacy

3.1. VEEWAR-verplichtingen. VEEWAR zal ervoor zorgen dat de gebruiksvoorwaarden en privacyprotocollen die door VEEWAR en haar medewerkers, aannemers en verkopers worden geïmplementeerd, in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving. VEEWAR zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over een eindgebruiker van de op maat gemaakte App gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel dan het onderhouden en leveren van diensten aan de eindgebruiker. Om twijfel te voorkomen, zal deze paragraaf VEEWAR verbieden om haar eigen of enige derde partij advertenties, verzoeken of marketingcommunicatie te verzenden naar eindgebruikers van de Custom-made App via e-mail, tekst, telefoon, post of andere middelen van persoonlijke bezorging zonder dat de eindgebruikers vooraf toestemming hebben gegeven om dergelijke materialen te ontvangen. VEEWAR gaat er bovendien mee akkoord dat de digitale inhoud niet wordt geassocieerd met advertenties.

3.2. Uw verplichting. Met betrekking tot het verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken van de persoonsgegevens van een Gebruiker, met inbegrip van onder andere locatiegegevens in verband met het gebruik van de Digitale inhoud door de Gebruiker: (i) erkent u dat u, als verantwoordelijke, de verantwoordelijke bent voor de verwerking van deze gegevens; (ii) dienen u en de Digitale inhoud te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken van de persoonlijke informatie of gegevens van de Gebruiker, alsmede zijn of haar locatiegegevens door of in verband met de Digitale inhoud. Bovendien moet het gebruik van locatiegegevens of persoonlijke informatie of gegevens uitsluitend worden beperkt als dit nodig is om functies of functionaliteit voor de digitale inhoud te bieden; (iii) U dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonlijke informatie of gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, alsmede tegen enige vorm van onwettige verwerking; en (iv) U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle toestemmingen op basis van verklaringen of handelingen om toestemming van de gebruiker te verkrijgen die door de toepasselijke wetgeving worden vereist. VEEWAR vereist ook dat U toestemming van de Gebruiker verkrijgt voordat U zijn/haar locatiegegevens op enigerlei wijze verzamelt, verwerkt, verzendt of anderszins gebruikt. Indien een toestemming wordt geweigerd of ingetrokken, mag U geen persoonlijke informatie of gegevens van de Gebruiker, noch locatiegegevens verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken, noch enige andere handeling verrichten waarvoor de toestemming van de Gebruiker is geweigerd of ingetrokken.

4. Handelsmerklicenties

4.1. U erkent en gaat ermee akkoord dat VEEWAR eigenaar is van de VEEWAR Markers en dat alle goodwill en andere eigendomsrechten die ontstaan door of die voortvloeien uit uw gebruik van de VEEWAR Markers, uitsluitend ten voordele van VEEWAR zijn. U dient elk nieuw voorgesteld gebruik van een VEEWAR-marker ter beoordeling en goedkeuring aan VEEWAR voor te leggen, waarbij deze goedkeuring niet op onredelijke wijze mag worden onthouden in het licht van de hieronder verleende rechten.

4.2. Onder voorbehoud van naleving door VEEWAR van de voorwaarden van deze Overeenkomst en na afzonderlijke schriftelijke goedkeuring door U, verleent U VEEWAR hierbij een niet-exclusieve licentie, gedurende de Termijn, om (i) de naam, handelsmerken en logo’s te gebruiken, in het door U verstrekte formaat, uitsluitend in verband met VEEWAR’s marketing en promotie van uw Digitale Inhoud en (ii) de Digitale Inhoud te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot schermafbeeldingen en uittreksels daarvan, handelsmerken en logo’s die daarmee verband houden voor algemene promotiedoeleinden; VEEWAR erkent en gaat ermee akkoord dat u eigenaar bent van uw naam, handelsmerken en logo’s, en dat alle goodwill en andere eigendomsrechten die zijn gecreëerd door of die voortvloeien uit het gebruik van VEEWAR van deze informatie uitsluitend in uw voordeel zijn.

5.  Eigendom; rechten op intellectueel eigendom

5.1. Intellectuele eigendom. Zoals overeengekomen tussen de partijen (i) bent u de enige eigenaar van al uw digitale inhoud en kunt u zich alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom (gezamenlijk de “Uw IP”) voorbehouden en (ii) is VEEWAR de enige eigenaar van alle Intellectuele Eigendom die is belichaamd in het VEEWAR CMS en behoudt u zich alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom (gezamenlijk de “VEEWAR IP”) voor. Voor zover de rechten op uw IP anders aan VEEWAR of een van haar gelieerde ondernemingen, of een van haar of hun respectieve werknemers of contractanten zouden toekomen, draagt VEEWAR hierbij over (en zal zij ervoor zorgen dat haar gelieerde ondernemingen en haar en hun hun respectievelijke medewerkers en aannemers aan U toe te wijzen) aan U alle rechten, aanspraken en belangen in en op Uw IP. Voor zover eventuele rechten op het VEEWAR IP anders aan U, een van uw gelieerde ondernemingen, of een van uw of hun respectievelijke werknemers of contractanten zouden toekomen, draagt U hierbij alle rechten, aanspraken en belangen in en op het VEEWAR IP over (en zal U uw gelieerde ondernemingen en uw en hun respectievelijke werknemers en contractanten laten overdragen) aan VEEWAR. Geen van beide partijen heeft het recht om Intellectuele Eigendomsrechten van de andere partij te exploiteren, behalve zoals specifiek bepaald in deze Overeenkomst of zoals anders kan worden overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

6.  Vertegenwoordigingen, garanties en schadeloosstellingen

6.1. VEEWAR levert de VEEWAR App Development Service met redelijke zorg en vaardigheid en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de App en de VEEWAR CMS software vrij zijn en blijven van software virussen, wormen, virus macro’s, Trojaanse paarden of andere dergelijke componenten die zijn ontworpen om ongeautoriseerde toegang mogelijk te maken, om software, hardware of data uit te schakelen, te wissen of anderszins te beschadigen of op kwaadaardige wijze te wijzigen.

6.2. U begrijpt en accepteert dat de VEEWAR App Development Service wordt geleverd “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is”. VEEWAR wijst alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, en met inbegrip van garanties: (i) van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk; en garanties dat (ii) de Diensten vrij zijn van fouten of dat de toegang daartoe ononderbroken is; en (iii) de inhoud of andere informatie verkregen via de Diensten correct en betrouwbaar is.

6.3. U stemt ermee in dat noch VEEWAR, noch de aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of haar licentiehouders aansprakelijk zijn jegens u voor enige vorm van schade of verlies die door u of derden direct of indirect wordt geleden als gevolg van het gebruik van de VEEWAR App Development Service. Tenzij en voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van VEEWAR, aanvaardt VEEWAR geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte en gevolgschade en bedrijfsschade, verlies door onderbreking van het gebruik van de VEEWAR App Development Service of het verlies of de beschadiging van gegevens die zijn verkregen of gebruikt via de VEEWAR App Development Service, ongeacht of deze op basis van een contract zijn, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins voortvloeiend uit of verband houdend met de VEEWAR App Development Service, zelfs indien VEEWAR of de aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders op de hoogte zijn of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6.4. Uw verklaringen en garanties. U verklaart en garandeert dat (i) de digitale inhoud altijd zal voldoen aan de volgende voorwaarden: (a) volledig voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en geen materiaal bevat dat beledigend, vernederend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of anderszins verwerpelijk is of materiaal van andere door intellectuele-eigendomsrechten beschermde werken, zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten, met uitzondering van wettelijk toegestane uittreksels, (b) geen malware, kwaadaardige of schadelijke code, programma of andere interne componenten bevat die andere software, hardware, gegevens of diensten zouden kunnen beschadigen, vernietigen of nadelig beïnvloeden, (c) indien de digitale inhoud links naar andere websites, inhoud of bronnen bevat, bent u eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al deze inhoud of hebt u toestemming van de eigenaar van de inhoud of hebt u anderszins het recht om er een link naar te plaatsen vanuit de digitale inhoud, (d) indien de digitale inhoud pornografisch, obsceen, beledigend, gewelddadig of enig ander expliciet materiaal bevat dat schadelijk kan zijn voor personen onder de leeftijd van 18 jaar, zorgt u ervoor dat deze inhoud niet wordt bekendgemaakt aan of toegankelijk is voor gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar; (ii) u heeft het onbezwaarde recht en de bevoegdheid om deze Overeenkomst aan te gaan en om de rechten die op grond hiervan worden verleend; en (iii) deze Overeenkomst niet in strijd is met of inbreuk maakt op enige andere overeenkomst of verplichting die u bindt, of in strijd is met uw bedrijfsdocumenten, met inbegrip van uw organisatie en bestuursdocumenten; (iv) uw gebruik van de VEEWAR App Development Service is en zal in overeenstemming zijn met de instructies van VEEWAR en alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief, zonder beperking, alle lokale wet- en regelgeving in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud en de overdracht van technische gegevens); en (iv) uw gebruik van de VEEWAR App Development Service zal geen inbreuk maken op of misbruik maken van de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde partij.

7. Uitgesloten en beperkte aansprakelijkheid

7.1. In ieder geval is de maximale totale aansprakelijkheid van VEEWAR, de aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders voor enige en alle schade die voortvloeit uit de VEEWAR App Development Service, een terugbetaling van het bedrag dat U aan VEEWAR heeft betaald gedurende het jaar voorafgaand aan de kennisgeving van dergelijke schade, indien van toepassing.

7.2. In ieder geval zal de maximale totale aansprakelijkheid van U, uw gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders voor enige en alle schade die voortvloeit uit de VEEWAR App Development Service een terugbetaling zijn van het bedrag dat U aan VEEWAR heeft betaald gedurende het jaar voorafgaand aan de kennisgeving van dergelijke schade, indien van toepassing.

7.3. De aansprakelijkheid van VEEWAR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien U VEEWAR onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VEEWAR ook na die termijn toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VEEWAR in staat is adequaat te reageren.

7.4. Niettegenstaande het tegendeel, zijn de uitsluitingen en beperkingen van deze Voorwaarden niet van toepassing op de respectievelijke verplichtingen van de Partijen onder deze Voorwaarden voor zover het handelen of nalaten van een Partij fraude, moedwillig wangedrag of het verduisteren van de Intellectuele Eigendomsrechten van de andere Partij inhoudt.

8. Beëindiging

8.1. Termijn. De looptijd van deze Overeenkomst (de “Termijn”) begint op de Ingangsdatum en duurt één (1) jaar, en wordt automatisch verlengd voor bijkomende periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst op de hierin beschreven wijze wordt beëindigd.

8.2. Beëindiging voor Gemak door U. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken beëindigen door VEEWAR ten minste één (1) maand voor het verstrijken van de dan geldende periode van één jaar schriftelijk op de hoogte te stellen. U hebt geen recht op enige terugbetaling van betaalde licentievergoedingen of credits die u mogelijk hebt gekocht als de beëindigingsdatum vóór de op dat moment geldende verlengingsdatum van de licentie ligt.

8.3. Beëindiging voor Gemak door VEEWAR. VEEWAR kan deze Overeenkomst beëindigen aan het einde van elke jaarlijkse periode en met een schriftelijke kennisgeving aan u van negentig (90) dagen vóór het verstrijken van de dan geldende periode van één jaar.

8.4. Beëindiging wegens schending. Elke partij heeft het recht om deze Overeenkomst te beëindigen indien de andere partij een verklaring, garantie, convenant of overeenkomst die zij in het kader van deze Overeenkomst is aangegaan, materieel schendt of op andere wijze niet voldoet aan een van haar materiële verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst, waarbij breuk of falen is niet genezen. De overtredende partij heeft de volgende tijd om een dergelijke overtreding te genezen: (i) zestig (60) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de andere partij, indien de schending binnen de termijn van zestig (60) dagen kan worden hersteld, of (ii) een redelijke termijn indien de schending niet binnen de termijn van zestig (60) dagen kan worden hersteld, maar (a) de schending kan worden hersteld, (b) de inbreukmakende partij begint binnen de termijn van zestig (60) dagen met het herstel van de schending, en (c) de inbreukmakende partij zet zich ijverig in voor het herstel van de schending.

8.5. Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of insolventie. Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) indien de andere partij haar activiteiten staakt, of haar bedrijfsactiviteiten anderszins beëindigt of (ii) indien de andere partij insolvent wordt of bescherming zoekt in het kader van een faillissement, curatele, trustakte, crediteurenakkoord, gerechtelijk akkoord of vergelijkbare procedure, of indien een dergelijke procedure tegen de andere partij wordt aangespannen en niet binnen dertig (30) dagen wordt ontslagen.

9. Diversen

9.1. Op deze Aanvullende Voorwaarden en het gebruik van de VEEWAR App Development Service is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen hierover zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Groningen, Nederland.

9.2. Indien een artikel van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat artikel worden geïnterpreteerd als een weergave van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen. Ondanks de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijk artikel blijven alle andere artikelen onverminderd van kracht.

PRIVACYBELEID VOOR MOBIELE TOEPASSINGEN

Dit privacybeleid regelt het gebruik van alle softwareapplicaties voor mobiele apparaten die zijn gemaakt door MultiMediaMarkers BV.

Door de gebruiker verstrekte informatie

De applicatie verkrijgt de informatie die u verstrekt wanneer u de applicatie downloadt en registreert. Registratie bij ons is optioneel en geldt niet voor alle apps. Houd er echter rekening mee dat u sommige van de functies die door de Applicatie worden aangeboden mogelijk niet kunt gebruiken, tenzij u zich bij ons registreert.

Wanneer u zich bij ons registreert en de Applicatie gebruikt, verstrekt u doorgaans (a) uw naam, e-mailadres, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord en andere registratie-informatie; (b) transactiegerelateerde informatie, zoals wanneer u aankopen doet, reageert op aanbiedingen of applicaties van ons downloadt of gebruikt; (c) informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor hulp; (d) informatie die u invoert in ons systeem wanneer u de Applicatie gebruikt, zoals contactgegevens en projectmanagementinformatie.

We kunnen de informatie die u ons heeft verstrekt ook gebruiken om van tijd tot tijd contact met u op te nemen om u belangrijke informatie, vereiste mededelingen en marketingpromoties te verstrekken.

Automatisch verzamelde informatie

Bovendien kunnen de Applicaties automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiel apparaat. Internetbrowsers die u gebruikt en informatie over de manier waarop u de applicatie gebruikt.

Verzamelt de applicatie nauwkeurige real-time locatiegegevens van het apparaat?
Wanneer u een mobiele applicatie bezoekt, kunnen we GPS-technologie (of andere vergelijkbare technologie) gebruiken om uw huidige locatie te bepalen om de stad te bepalen waarin u zich bevindt en om een ​​locatiekaart met relevante advertenties weer te geven. We zullen uw huidige locatie niet delen met andere gebruikers of partners.
Als u niet wilt dat wij uw locatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden, moet u de locatieservices voor de mobiele applicatie in uw accountinstellingen of in uw mobiele telefooninstellingen en / of binnen de mobiele applicatie uitschakelen.

Zien en / of hebben derden toegang tot informatie die door de Applicatie is verkregen?
Ja. We zullen uw gegevens alleen met derden delen op de manieren die in deze privacyverklaring worden beschreven.
We kunnen door de gebruiker verstrekte en automatisch verzamelde informatie vrijgeven:

  • zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbare juridische procedure;
  • wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid;
  • met onze vertrouwde dienstverleners die namens ons werken, geen onafhankelijk gebruik maken van de informatie die we aan hen verstrekken, en zijn overeengekomen zich te houden aan de regels die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Wat zijn mijn opt-outrechten?
U kunt het verzamelen van informatie door de applicatie eenvoudig stoppen door de applicatie te verwijderen. U kunt de standaard verwijderingsprocessen gebruiken die mogelijk beschikbaar zijn als onderdeel van uw mobiele apparaat of via de marktplaats voor mobiele applicaties of het netwerk. U kunt ook een verzoek indienen om u af te melden via e-mail, op info@multimediamarkers.com.

Beleid voor gegevensbewaring, beheer van uw informatie

We bewaren door de gebruiker verstrekte gegevens zolang u de applicatie gebruikt en gedurende een redelijke tijd daarna. We bewaren automatisch verzamelde informatie tot 24 maanden en kunnen deze daarna in totaal opslaan. Als u wilt dat wij door de gebruiker verstrekte gegevens verwijderen die u via de applicatie hebt verstrekt, neem dan contact met ons op via info@multimediamarkers.com en we zullen binnen een redelijke termijn reageren. Houd er rekening mee dat sommige of alle door de gebruiker verstrekte gegevens nodig kunnen zijn om de applicatie correct te laten functioneren.

Kinderen

We gebruiken de applicatie niet om bewust gegevens te vragen van of te verkopen aan kinderen jonger dan 13 jaar. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind ons informatie heeft verstrekt zonder hun toestemming, moet hij of zij contact met ons opnemen via info @ multimediamarkers.com. We zullen dergelijke informatie binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen.

Veiligheid

We zijn bezorgd over het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw informatie. We bieden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om informatie die we verwerken en bijhouden te beschermen. We beperken de toegang tot deze informatie bijvoorbeeld tot geautoriseerde medewerkers en contractanten die die informatie nodig hebben om onze applicatie te bedienen, ontwikkelen of verbeteren. Houd er rekening mee dat, hoewel we ernaar streven redelijke beveiliging te bieden voor informatie die we verwerken en onderhouden, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken op de beveiliging kan voorkomen.

Veranderingen

Dit privacybeleid kan om welke reden dan ook van tijd tot tijd worden bijgewerkt. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid door het nieuwe privacybeleid hier te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen, aangezien voortgezet gebruik wordt beschouwd als goedkeuring van alle wijzigingen. U kunt de geschiedenis van dit beleid bekijken door hier te klikken.

Uw toestemming

Door de applicatie te gebruiken, stemt u in met onze verwerking van uw informatie zoals uiteengezet in dit privacybeleid nu en zoals gewijzigd door ons. “Verwerken” betekent het gebruik van cookies op een computer / handapparaat of het op enigerlei wijze gebruiken of aanraken van informatie, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en openbaar maken van informatie.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over privacy tijdens het gebruik van de applicatie, of vragen heeft over onze diensten en protocollen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@multimediamarkers.com.