DutchEnglishFrenchGerman
DutchEnglishFrenchGerman
DutchEnglishFrenchGerman

Voorwaarden App Development

Aanvullende voorwaarden voor de VEEWAR App Development Service

Als onderdeel van onze diensten kunnen wij u onze VEEWAR App Development Services aanbieden. Om gebruik te kunnen maken van onze VEEWAR App Development Services wordt een aparte VEEWAR App Development Service Overeenkomst (de “Overeenkomst”) gesloten tussen U en VEEWAR. De volgende voorwaarden vormen een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn van toepassing op elk gebruik van de VEEWAR App Development Service. De VEEWAR App Development Service omvat, maar is niet beperkt tot, VEEWAR die u een “Custom-made App” of “White-label App” aanbiedt die door VEEWAR voor u is ontwikkeld.

1.  Definities

In aanvulling op de elders in deze Overeenkomst gedefinieerde termen, hebben de gebruikte termen met een hoofdletter de respectievelijke betekenissen die hieronder worden vermeld:

1.1. “VEEWAR App”: De “VEEWAR App” is de eigen app van VEEWAR, gepubliceerd in diverse app stores.

1.2. “Custom-made App” of “White-label App”: VEEWAR ontwikkelt en levert ter goedkeuring een merkapplicatie. VEEWAR neemt de branding op volgens uw instructies voorzover de White-label App dit toestaat.

1.3.  “Associated Content” betekent die delen van de digitale inhoud die door u zijn gekoppeld aan een referentiebeeld in het VEEWAR CMS.

1.4.  “Ingangsdatum” verwijst naar de datum waarop u de afzonderlijke VEEWAR App Development Service Agreement met ons aangaat.

2.  “Custom-made App” of “White-label App”

2.1. Binnen een tussen U en VEEWAR afgesproken termijn ontwikkelt en levert VEEWAR een merkapplicatie (conform uw brandinginstructie) voor uw goedkeuring.

2.2. De App zal de tekst “Powered by VEEWAR” bevatten.

2.3. Na uw goedkeuring van de App zal VEEWAR de .APK en .IPA bestanden aanleveren om te uploaden naar de Apple App Store en Google Play Store.

2.4. VEEWAR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het goedkeuringsproces van de app in de app stores. VEEWAR zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het proces met de nodige zorg wordt ingevoerd. VEEWAR zal (op verzoek) het proces ondersteunen op basis van een inspanningsverplichting. U bent zich ervan bewust en erkent dat het goedkeuringsproces kan leiden tot afwijzingen en vertragingen. U gaat ermee akkoord dat noch VEEWAR, noch de aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of haar licentiehouders aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade of verlies die door u of derden direct of indirect kan worden geleden als gevolg van vertragingen in het goedkeuringsproces.

3.  Gebruiksvoorwaarden; Privacy

3.1. VEEWAR-verplichtingen. VEEWAR zal ervoor zorgen dat de gebruiksvoorwaarden en privacyprotocollen die door VEEWAR en haar medewerkers, aannemers en verkopers worden geïmplementeerd, in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving. VEEWAR zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over een eindgebruiker van de op maat gemaakte App gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel dan het onderhouden en leveren van diensten aan de eindgebruiker. Om twijfel te voorkomen, zal deze paragraaf VEEWAR verbieden om haar eigen of enige derde partij advertenties, verzoeken of marketingcommunicatie te verzenden naar eindgebruikers van de Custom-made App via e-mail, tekst, telefoon, post of andere middelen van persoonlijke bezorging zonder dat de eindgebruikers vooraf toestemming hebben gegeven om dergelijke materialen te ontvangen. VEEWAR gaat er bovendien mee akkoord dat de digitale inhoud niet wordt geassocieerd met advertenties.

3.2. Uw verplichting. Met betrekking tot het verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken van de persoonsgegevens van een Gebruiker, met inbegrip van onder andere locatiegegevens in verband met het gebruik van de Digitale inhoud door de Gebruiker: (i) erkent u dat u, als verantwoordelijke, de verantwoordelijke bent voor de verwerking van deze gegevens; (ii) dienen u en de Digitale inhoud te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken van de persoonlijke informatie of gegevens van de Gebruiker, alsmede zijn of haar locatiegegevens door of in verband met de Digitale inhoud. Bovendien moet het gebruik van locatiegegevens of persoonlijke informatie of gegevens uitsluitend worden beperkt als dit nodig is om functies of functionaliteit voor de digitale inhoud te bieden; (iii) U dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonlijke informatie of gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, alsmede tegen enige vorm van onwettige verwerking; en (iv) U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle toestemmingen op basis van verklaringen of handelingen om toestemming van de gebruiker te verkrijgen die door de toepasselijke wetgeving worden vereist. VEEWAR vereist ook dat U toestemming van de Gebruiker verkrijgt voordat U zijn/haar locatiegegevens op enigerlei wijze verzamelt, verwerkt, verzendt of anderszins gebruikt. Indien een toestemming wordt geweigerd of ingetrokken, mag U geen persoonlijke informatie of gegevens van de Gebruiker, noch locatiegegevens verzamelen, verwerken, verzenden of gebruiken, noch enige andere handeling verrichten waarvoor de toestemming van de Gebruiker is geweigerd of ingetrokken.

4. Handelsmerklicenties

4.1. U erkent en gaat ermee akkoord dat VEEWAR eigenaar is van de VEEWAR Markers en dat alle goodwill en andere eigendomsrechten die ontstaan door of die voortvloeien uit uw gebruik van de VEEWAR Markers, uitsluitend ten voordele van VEEWAR zijn. U dient elk nieuw voorgesteld gebruik van een VEEWAR-marker ter beoordeling en goedkeuring aan VEEWAR voor te leggen, waarbij deze goedkeuring niet op onredelijke wijze mag worden onthouden in het licht van de hieronder verleende rechten.

4.2. Onder voorbehoud van naleving door VEEWAR van de voorwaarden van deze Overeenkomst en na afzonderlijke schriftelijke goedkeuring door U, verleent U VEEWAR hierbij een niet-exclusieve licentie, gedurende de Termijn, om (i) de naam, handelsmerken en logo’s te gebruiken, in het door U verstrekte formaat, uitsluitend in verband met VEEWAR’s marketing en promotie van uw Digitale Inhoud en (ii) de Digitale Inhoud te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot schermafbeeldingen en uittreksels daarvan, handelsmerken en logo’s die daarmee verband houden voor algemene promotiedoeleinden; VEEWAR erkent en gaat ermee akkoord dat u eigenaar bent van uw naam, handelsmerken en logo’s, en dat alle goodwill en andere eigendomsrechten die zijn gecreëerd door of die voortvloeien uit het gebruik van VEEWAR van deze informatie uitsluitend in uw voordeel zijn.

5.  Eigendom; rechten op intellectueel eigendom

5.1. Intellectuele eigendom. Zoals overeengekomen tussen de partijen (i) bent u de enige eigenaar van al uw digitale inhoud en kunt u zich alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom (gezamenlijk de “Uw IP”) voorbehouden en (ii) is VEEWAR de enige eigenaar van alle Intellectuele Eigendom die is belichaamd in het VEEWAR CMS en behoudt u zich alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom (gezamenlijk de “VEEWAR IP”) voor. Voor zover de rechten op uw IP anders aan VEEWAR of een van haar gelieerde ondernemingen, of een van haar of hun respectieve werknemers of contractanten zouden toekomen, draagt VEEWAR hierbij over (en zal zij ervoor zorgen dat haar gelieerde ondernemingen en haar en hun hun respectievelijke medewerkers en aannemers aan U toe te wijzen) aan U alle rechten, aanspraken en belangen in en op Uw IP. Voor zover eventuele rechten op het VEEWAR IP anders aan U, een van uw gelieerde ondernemingen, of een van uw of hun respectievelijke werknemers of contractanten zouden toekomen, draagt U hierbij alle rechten, aanspraken en belangen in en op het VEEWAR IP over (en zal U uw gelieerde ondernemingen en uw en hun respectievelijke werknemers en contractanten laten overdragen) aan VEEWAR. Geen van beide partijen heeft het recht om Intellectuele Eigendomsrechten van de andere partij te exploiteren, behalve zoals specifiek bepaald in deze Overeenkomst of zoals anders kan worden overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

6.  Vertegenwoordigingen, garanties en schadeloosstellingen

6.1. VEEWAR levert de VEEWAR App Development Service met redelijke zorg en vaardigheid en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de App en de VEEWAR CMS software vrij zijn en blijven van software virussen, wormen, virus macro’s, Trojaanse paarden of andere dergelijke componenten die zijn ontworpen om ongeautoriseerde toegang mogelijk te maken, om software, hardware of data uit te schakelen, te wissen of anderszins te beschadigen of op kwaadaardige wijze te wijzigen.

6.2. U begrijpt en accepteert dat de VEEWAR App Development Service wordt geleverd “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is”. VEEWAR wijst alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, en met inbegrip van garanties: (i) van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk; en garanties dat (ii) de Diensten vrij zijn van fouten of dat de toegang daartoe ononderbroken is; en (iii) de inhoud of andere informatie verkregen via de Diensten correct en betrouwbaar is.

6.3. U stemt ermee in dat noch VEEWAR, noch de aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of haar licentiehouders aansprakelijk zijn jegens u voor enige vorm van schade of verlies die door u of derden direct of indirect wordt geleden als gevolg van het gebruik van de VEEWAR App Development Service. Tenzij en voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van VEEWAR, aanvaardt VEEWAR geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte en gevolgschade en bedrijfsschade, verlies door onderbreking van het gebruik van de VEEWAR App Development Service of het verlies of de beschadiging van gegevens die zijn verkregen of gebruikt via de VEEWAR App Development Service, ongeacht of deze op basis van een contract zijn, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins voortvloeiend uit of verband houdend met de VEEWAR App Development Service, zelfs indien VEEWAR of de aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders op de hoogte zijn of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6.4. Uw verklaringen en garanties. U verklaart en garandeert dat (i) de digitale inhoud altijd zal voldoen aan de volgende voorwaarden: (a) volledig voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en geen materiaal bevat dat beledigend, vernederend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of anderszins verwerpelijk is of materiaal van andere door intellectuele-eigendomsrechten beschermde werken, zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten, met uitzondering van wettelijk toegestane uittreksels, (b) geen malware, kwaadaardige of schadelijke code, programma of andere interne componenten bevat die andere software, hardware, gegevens of diensten zouden kunnen beschadigen, vernietigen of nadelig beïnvloeden, (c) indien de digitale inhoud links naar andere websites, inhoud of bronnen bevat, bent u eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op al deze inhoud of hebt u toestemming van de eigenaar van de inhoud of hebt u anderszins het recht om er een link naar te plaatsen vanuit de digitale inhoud, (d) indien de digitale inhoud pornografisch, obsceen, beledigend, gewelddadig of enig ander expliciet materiaal bevat dat schadelijk kan zijn voor personen onder de leeftijd van 18 jaar, zorgt u ervoor dat deze inhoud niet wordt bekendgemaakt aan of toegankelijk is voor gebruikers onder de leeftijd van 18 jaar; (ii) u heeft het onbezwaarde recht en de bevoegdheid om deze Overeenkomst aan te gaan en om de rechten die op grond hiervan worden verleend; en (iii) deze Overeenkomst niet in strijd is met of inbreuk maakt op enige andere overeenkomst of verplichting die u bindt, of in strijd is met uw bedrijfsdocumenten, met inbegrip van uw organisatie en bestuursdocumenten; (iv) uw gebruik van de VEEWAR App Development Service is en zal in overeenstemming zijn met de instructies van VEEWAR en alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief, zonder beperking, alle lokale wet- en regelgeving in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud en de overdracht van technische gegevens); en (iv) uw gebruik van de VEEWAR App Development Service zal geen inbreuk maken op of misbruik maken van de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde partij.

7. Uitgesloten en beperkte aansprakelijkheid

7.1. In ieder geval is de maximale totale aansprakelijkheid van VEEWAR, de aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders voor enige en alle schade die voortvloeit uit de VEEWAR App Development Service, een terugbetaling van het bedrag dat U aan VEEWAR heeft betaald gedurende het jaar voorafgaand aan de kennisgeving van dergelijke schade, indien van toepassing.

7.2. In ieder geval zal de maximale totale aansprakelijkheid van U, uw gelieerde bedrijven, leveranciers of licentiehouders voor enige en alle schade die voortvloeit uit de VEEWAR App Development Service een terugbetaling zijn van het bedrag dat U aan VEEWAR heeft betaald gedurende het jaar voorafgaand aan de kennisgeving van dergelijke schade, indien van toepassing.

7.3. De aansprakelijkheid van VEEWAR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien U VEEWAR onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VEEWAR ook na die termijn toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VEEWAR in staat is adequaat te reageren.

7.4. Niettegenstaande het tegendeel, zijn de uitsluitingen en beperkingen van deze Voorwaarden niet van toepassing op de respectievelijke verplichtingen van de Partijen onder deze Voorwaarden voor zover het handelen of nalaten van een Partij fraude, moedwillig wangedrag of het verduisteren van de Intellectuele Eigendomsrechten van de andere Partij inhoudt.

8. Beëindiging

8.1. Termijn. De looptijd van deze Overeenkomst (de “Termijn”) begint op de Ingangsdatum en duurt één (1) jaar, en wordt automatisch verlengd voor bijkomende periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst op de hierin beschreven wijze wordt beëindigd.

8.2. Beëindiging voor Gemak door U. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken beëindigen door VEEWAR ten minste één (1) maand voor het verstrijken van de dan geldende periode van één jaar schriftelijk op de hoogte te stellen. U hebt geen recht op enige terugbetaling van betaalde licentievergoedingen of credits die u mogelijk hebt gekocht als de beëindigingsdatum vóór de op dat moment geldende verlengingsdatum van de licentie ligt.

8.3. Beëindiging voor Gemak door VEEWAR. VEEWAR kan deze Overeenkomst beëindigen aan het einde van elke jaarlijkse periode en met een schriftelijke kennisgeving aan u van negentig (90) dagen vóór het verstrijken van de dan geldende periode van één jaar.

8.4. Beëindiging wegens schending. Elke partij heeft het recht om deze Overeenkomst te beëindigen indien de andere partij een verklaring, garantie, convenant of overeenkomst die zij in het kader van deze Overeenkomst is aangegaan, materieel schendt of op andere wijze niet voldoet aan een van haar materiële verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst, waarbij breuk of falen is niet genezen. De overtredende partij heeft de volgende tijd om een dergelijke overtreding te genezen: (i) zestig (60) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de andere partij, indien de schending binnen de termijn van zestig (60) dagen kan worden hersteld, of (ii) een redelijke termijn indien de schending niet binnen de termijn van zestig (60) dagen kan worden hersteld, maar (a) de schending kan worden hersteld, (b) de inbreukmakende partij begint binnen de termijn van zestig (60) dagen met het herstel van de schending, en (c) de inbreukmakende partij zet zich ijverig in voor het herstel van de schending.

8.5. Beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of insolventie. Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) indien de andere partij haar activiteiten staakt, of haar bedrijfsactiviteiten anderszins beëindigt of (ii) indien de andere partij insolvent wordt of bescherming zoekt in het kader van een faillissement, curatele, trustakte, crediteurenakkoord, gerechtelijk akkoord of vergelijkbare procedure, of indien een dergelijke procedure tegen de andere partij wordt aangespannen en niet binnen dertig (30) dagen wordt ontslagen.

9. Diversen

9.1. Op deze Aanvullende Voorwaarden en het gebruik van de VEEWAR App Development Service is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen hierover zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Groningen, Nederland.

9.2. Indien een artikel van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat artikel worden geïnterpreteerd als een weergave van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen. Ondanks de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijk artikel blijven alle andere artikelen onverminderd van kracht.

[hestia_contact]